Met een bestelling/aanbetaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

BESTELLEN EN BETALEN

Elke bestelling wordt op maat gemaakt voor de klant. Is dus maatwerk.

Bij bestelling wordt er om een aanbetaling gevraagd als die betaald is de bestelling definitief. En wordt zo ook alles al in gang gezet bij She. Je hebt 24 uur bedenktijd na de aanbetaling.

Bestelling annuleren gaat alleen via de e-mail. Daarna kan de bestelling niet meer worden veranderd, aangepast of geannuleerd worden. Toch annuleren tijdens het proces? Dan houden wij de aanbetaling + facturen wij 50% van het restant bedrag. Dat is om onze maak/uur kosten te dekken. 

De aanbetaling van een salontafel is 100,- en van een eettafel 250,-, In overleg kan er een ander bedrag aanbetaald worden.

terug betalingen gaat via ons betalingsysteem en kunnen 14 werkdagen duren. Hebben wij geen invloed op. 

TAFEL

-Let op; omdat het handwerk is, kan het zijn dat de lengte/breedte/hoogte iets kan afwijken! 5 tot 10 cm aangezien het afgerond ook nog wordt

- zelf een tafel ontwerpen. Dan de mal 1:1 aanleveren. Geen mal inleveren alleen een schets online kan het zijn dat de gewenste maten niet in verhouding staan en dat er een ander model uit komt.

 

LEVERTIJD

Met de bestelling plaatsen geven wij altijd een indicatie op wanner de tafel klaar is!
Wij doen ons best en soms is die zelfs eerder klaar. Maar wij zijn afhankelijk van leveranciers van producten dus de levertijd blijft een indicatie. 

 

 

TAFEL OPHALEN

Helaas bezorgen we niet. Je kunt de tafel gezellig bij ons komen ophalen op afspraak in Huissen. Onze openingstijden zijn van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 15:00 op afspraak.

 

Liever tijd en geld besparen?

Je kan hem laten ophalen via een transport bedrijf. De meestgekozen transportbedrijf is  brenger (externe ophaal en bezorg service www.brenger.nl), Die halen het een dag op en brengen het dezelfde dag bij jouw langs.

Op hun website kan je de kosten uitrekenen. Onze locatie is Huissen (tussen Arnhem en Nijmegen) en op de begane grond. Dit is wel op eigen risico.

 

Informatie voor jouw tafel op te laten halen.

 

-De bestelling gaat pas mee als de betaling voldaan is.

Rekening nummer NL65KNAB0616703880 naam ilovestyle

Alleen op afspraak. Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN 

-Transport is altijd op eigen risico 

-Kom je hem zelf ophalen? Neem dan dekens, bescherming, of bubbeltjes folie om de tafel te beschermen met vervoer.

 

Wil je dat wij de tafel inpakken? 

Helaas moeten wij inpak kosten rekenen aangezien het inpak materiaal van plastic is en in deze tijd heel prijzig is. Wat wij snappen aangezien plastic niet het beste voor de wereld is.

Daarin tegen gebruiken we inpak materiaal van gerecycled plastic.  Let op, als wij de tafel inpakken maken wij vooraf een foto dat de tafel 100% in orde is. Transport schade is altijd voor eigen risico. 

Inpak kosten per tafel €15.-  

Laat je niks weten wordt de tafel automatisch ingepakt en komt er €15 in rekening per tafel. 

 

Informatie Brenger:

Wil jij je tafel oplaten halen door brenger? Dit zijn de gegevens die je nodig hebt! 

Alleen op afspraak. One of a kind She Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN 

- Wij zitten op de begane grond en we kunnen helpen tillen.

- Vul de afmeting van de tafel in. 

- Materiaal kan je hout kiezen daarop wordt het gewicht voor gerekend.

-  e-mail adres invoeren. Oneofakindshe@gmail.com - 

(Zodat wij op de hoogte worden gehouden door Brenger wanneer ze komen, zonder informatie kunnen wij niks)

 

Transport schade bij Brenger? 

- Je hebt zelf de brenger geregeld dus wij zijn alleen het ophaaladres. Is er transport schade?  spullen die via Brenger worden vervoerd zijn tijdens het transport standaard tot €500 verzekerd. 

Wat moet je doen bij een transport schade? 

  1. Meteen contact opzoeken met brenger. En daar alles regelen.

  2. Laat het ons weten via de e-mail onfeoakindshe@gmail.com  met daarbij een foto van de schade. Zodat wij een restauratie factuur erbij kunnen maken. Die hebt je nodig bij Brenger. 

 

ANNULERINGEN/RETOURNEREN

Uiteraard doen wij er alles aan om u tevreden te stellen, mocht u desondanks toch uw bestelling willen annuleren of retourneren dan kunt u aanspraak maken op uw herroepingsrecht/retourrecht binnen 14 dagen vanaf de dag van levering. Het retourrecht is uitsluitend van toepassing op voorraad producten.
In principe zijn alle tafels maatwerk 
waar het retourrecht niet van toepassing op is. 

UPDATE OVER JE TAFEL

Helaas kunnen we geen update steeds over je tafel geven dat door drukte. Als we dat bij iedereen moeten doen dan hebben we geen tijd meer om mooie tafels te maken. Je krijgt een berichtje als de tafel klaar is en opgehaald kan worden.

GARANTIE

Garantie op je tafel:

- Beschadigingen anders dan aangegeven voor aankoop van het product bij ophalen.

Geen garantie:

-Gebruiksschade 

Normaal gebruik is indien het product gebruikt wordt waar het voor bedoelt is/naar functie/ naar wat voor algemene maatstaven van het product, reëel is.
Heb je het product normaal gebruikt, maar is het versleten? Of heb je het verkeerd gebruikt? Dan noemen we dit gebruikersschade.

Gebruikersschade is:
- Stootschade
- Vochtschade
- Gewichtschade
- Breukschade
- Vlekschade
Aanvullend geen garantie:

- Schade bij beton cire door stoten, krassen, gebruik van zuren, kokend hete vloeistoffen, watervaste stiften en producten, vallen of anders dan aangegeven voor aankoop van het product. Beton cire is gestuct en heeft een structuur met haarvaatjes, krasjes, putjes etc. Ook kan het zijn dat er lichte haartjes/pluisjes in de coating zitten maar gaan er al snel uit. Dat zit in de laatste laag die gaat nog dieper in de coating zitten waarbij dan de pluisjes loslaten. Dit zijn geen beschadigingen en valt niet binnen de garantie. 

Alle schade die niet onder garantie valt kan wel in overleg worden gerepareerd tegen meer kosten. Een nieuwe laag kost €139.00 en het maken duurt 7 werkdagen.

We zijn gaan werken met nieuw cire, nog beter voor het milieu en de wereld. Dus herstel tafels of aangepaste tafels komt in de nieuwe cire. De cire is nog meer diep sand kleur dus minder geelig als ons ouder cire en nog sterker.  

Tafel terug brengen of omruilen?

Helaas bieden wij geen breng- of ophaalservices aan. Alle breng- of ophaal momenten dienen altijd vooraf op afspraak te worden gedaan op ons adres aan Handelstraat 11c.

Wij vragen vriendelijk uw begrip hiervoor en hopen u spoedig te mogen verwelkomen op onze locatie voor een afspraak.

 

Voor andere producten zonder maatwerk:

 

Inhoudsopgave: 

 • Artikel 1 - Definities 

 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

 • Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 • Artikel 4 - Het aanbod 

 • Artikel 5 - De overeenkomst 

 • Artikel 6 - Herroepingsrecht 

 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 • Artikel 9 - De prijs 

 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

 • Artikel 11 - Levering en uitvoering 

 • Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 • Artikel 13 - Betaling 

 • Artikel 14 - Klachtenregeling 

 • Artikel 15 - Geschillen 

 • Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 


Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. 

3. Dag: kalenderdag. 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
One of a kind SHE

Handelstraat 11 c 

6851 EH HUISSEN

 

 tevens i love style - KVK: 78257859

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

o de prijs inclusief belastingen. 

o de eventuele kosten van verzending. 

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. 

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. 

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert. 

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel. 

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is. 

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. 

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten. 

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen. 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten: 
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen X dagen/weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

5. De garantie geldt niet indien: 

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
Duur 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 13 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 14 - Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

By placing an order you agree to the general terms and conditions.

 

ORDER AND PAYMENT
Each order is tailor-made for the customer. So it is tailor-made.
When ordering, a down payment will be requested once the payment has been made, the order is final. And everything is already being set in motion at She. You have 24 hours to change your mind after the down payment.
Cancellation of an order can only be done via email. After that, the order can no longer be changed, adjusted or canceled. Still cancel during the process? Then we keep the deposit + invoices 50% of the total amount. That is to cover our production/hour costs.
In consultation, we charge a % down payment that can be paid via an invoice. Upon collection, the remaining amount can be paid by contact or via internet banking.

 

TABLE
-NB; Because it is handmade, the length/width/height may vary slightly!

 

-

DELIVERY TIME
When you place an order, we always give an indication of when the table is ready! We do our best and sometimes it is even ready earlier. But we are dependent on product suppliers, so the delivery time remains an indication.


PICK UP TABLE


Unfortunately we do not deliver. You can come and pick up the table from us by appointment in Huissen. Our opening hours are Monday to Friday from 9:00 am to 1:30 pm by appointment.

Would you rather save time and money?
You can have it picked up via a transport company. The most commonly chosen transport company is Bringer (external collection and delivery service www.brachter.nl), who will pick it up one day and deliver it to you the same day.
You can calculate the costs on their website. Our location is Huissen (between Arnhem and Nijmegen) and on the ground floor. This is at your own risk.

Have information collected for your table.

-The order will only be accepted once payment has been made.
Account number NL65KNAB0616703880 name ilovestyle
- By appointment only. Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN


-Transport is always at your own risk
-Will you come pick it up yourself? Then take blankets, protection, or bubble wrap to protect the table during transport.

 

Would you like us to pack the table?

Unfortunately, we have to charge packing costs as the packing material is plastic and is very expensive these days. Which we understand since plastic is not the best thing for the world.
In contrast, we use packaging material made from recycled plastic. Please note, when we pack the table, we take a photo in advance to ensure that the table is 100% in order. Transport damage is always at your own risk.
Packing costs per table €15.-

 

Information Bringer:
Would you like to have your table picked up by a bringer? This is the information you need!
- By appointment only. One of a kind She Handelstraat 11c 6851 EH HUISSEN
- We are on the ground floor.
- Enter the size of the table.
- You can choose the material wood, the weight will be calculated for that.
- Enter our telephone number and e-mail address. Oneofakindshe@gmail.com - 0615243516
(So that we are kept informed by Brenger when they arrive, without information we cannot do anything)

Transport damage at Brenger?
- You have arranged the delivery yourself, so we are only the pick-up address. Is there transport damage? Items transported via Bringer are insured up to €500 as standard during transport.
What should you do in the event of transport damage?
1. Contact the bringer immediately. And arrange everything there.
2. Let us know by email onfeoakindshe@gmail.com  with a photo of the damage. So that we can create a restoration invoice. You need that at Brenger.

 

CANCELLATIONS/RETURNS
Naturally, we will do everything we can to satisfy you, but if you nevertheless wish to cancel or return your order, you can exercise your right of withdrawal/return within 14 days from the day of delivery. The right of return only applies to stock products.
In principle, all tables are custom-made to which the right of return does not apply.

 

GUARANTEE
Guarantee on your table:
- Damage other than indicated before purchasing the product upon collection.
No guarantee:
-Use damage
Normal use is when the product is used for what it is intended for / according to function / according to what general standards of the product are realistic.
Have you used the product normally, but is it worn out? Or did you use it wrong? We then call this user damage.
User damage is:
- Impact damage
- Moisture damage
- Weight damage
- Breakage damage
- Stain damage
Additional no guarantee:
- Damage to concrete cire due to bumps, scratches, use of acids, boiling hot liquids, waterproof markers and products, falls or other than stated before purchasing the product. Beton cire is plastered and has a structure with capillaries, scratches, pits, etc. There may also be light hairs/fluff in the coating, but they quickly disappear. This is in the last layer, which goes even deeper into the coating, where the fluff is removed hit. This is not damage and is not covered by the warranty. All damage that is not covered by the warranty can be repaired in consultation at an additional cost.

 

For other products without customization:

Table of contents:
Article 1 - Definitions
Article 2 - Identity of the entrepreneur
Article 3 - Applicability
Article 4 - The offer
Article 5 - The agreement
Article 6 - Right of withdrawal
Article 7 - Costs in case of withdrawal
Article 8 - Exclusion of right of withdrawal
Article 9 - The price
Article 10 - Conformity and warranty
Article 11 - Delivery and execution
Article 12 - Duration transactions: duration, cancellation and extension
Article 13 - Payment
Article 14 - Complaints procedure
Article 15 - Disputes
Article 16 - Additional or deviating provisions


Article 1 - Definitions
In these conditions the following definitions apply:

1. Reflection period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal.

 

2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur.

 

3. Day: calendar day.

 

4. Duration transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over time.

 

5. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is personally addressed to him in a way that enables future consultation and unchanged reproduction of the stored information.

 

6. Right of withdrawal: the option for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period.

 

7. Model form: the model form for withdrawal that the entrepreneur makes available that a consumer can complete when he wants to exercise his right of withdrawal.

 

8. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and/or services remotely to consumers.

 

9. Distance agreement: an agreement in which, within the framework of a system organized by the entrepreneur for distance sales of products and/or services, exclusive use is made of one or more techniques for communicating on distance.

 

10. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and entrepreneur being together in the same room at the same time.

 

11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

 

Article 2 - Identity of the entrepreneur
One of a kind SHE
Handelstraat 11 c
6851 EH HUISSEN

also Chamber of Commerce 67986706 - VAT NL221338147B01

 

Article 3 - Applicability
1. These general terms and conditions apply to every offer from the entrepreneur and to every distance contract and orders concluded between the entrepreneur and the consumer.

 

2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.

 

3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that it can be read by the consumer. consumer can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be viewed electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.

 

4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and, in the event of conflicting general terms and conditions, the consumer can always rely on the applicable provision that applies to him. is most favorable.

 

5. If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially null and void or are annulled, the remainder of the agreement and these terms and conditions will remain in force and the provision in question will be immediately replaced by mutual agreement by a provision that approximates the scope of the original as much as possible.

 

6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions must be assessed 'in the spirit' of these general terms and conditions.

 

7. Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions

rds, must be interpreted 'in the spirit' of these general terms and conditions.

 

Article 4 - The offer
1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.

 

2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer.

 

3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a good assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.

 

4. All images and specifications in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

 

5. Images of products are a true representation of the products offered. The entrepreneur cannot guarantee that the colors displayed correspond exactly to the real colors of the products.

 

6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations are associated with acceptance of the offer. This concerns in particular:

 

o the price including taxes.

o any shipping costs.

o the manner in which the agreement will be concluded and what actions are required for this.

o whether or not the right of withdrawal applies.

o the method of payment, delivery and execution of the agreement.

o the period for acceptance of the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price.

o the amount of the rate for distance communication if the costs of using the technology for distance communication are calculated on a different basis than the regular basic rate for the means of communication used.

o whether the agreement is archived after its conclusion, and if so, how it can be consulted by the consumer.

o the way in which the consumer, before concluding the agreement, can check and, if desired, restore the data provided by him in the context of the agreement.

o any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded.

o the codes of conduct to which the entrepreneur has submitted and the way in which the consumer can consult these codes of conduct electronically; and

o the minimum duration of the distance contract in the case of a long-term transaction.
Optional: available sizes, colors, type of materials.

 

Article 5 - The agreement
1. The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the time of acceptance by the consumer of the offer and compliance with the conditions set.

 

2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can terminate the agreement.

 

3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.

 

4. The entrepreneur can - within legal frameworks - inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, based on this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution.

 

5. The entrepreneur will send the following information to the consumer with the product or service, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier:

a. the visiting address of the entrepreneur's branch where the consumer can go with complaints;
b. the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. the information about warranties and existing after-sales service;
d. the information included in Article 4, paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this information to the consumer before the execution of the agreement;
e. the requirements for termination of the agreement if the agreement has a duration of more than one year or of indefinite duration.

 

6. In the case of a duration transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

 

7. Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products in question.

 

Article 6 - Right of withdrawal
1. When purchasing products, the consumer has the option to terminate the agreement without giving reasons within 14 days. This reflection period commences on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated in advance by the consumer and made known to the entrepreneur.

 

2. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will return the product to the entrepreneur with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original condition and packaging, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

 

3. If the consumer wishes to exercise his right of withdrawal, he is obliged to inform the entrepreneur of this within 14 days of receipt of the product. The consumer must make this known using the model form. After the consumer has indicated that he wishes to exercise his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of shipment.

 

4. If the customer has not indicated that he wishes to exercise his right of withdrawal after the periods referred to in paragraphs 2 and 3 have expired. has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.

When providing services:


5. When providing services, the consumer has the option to terminate the agreement without giving reasons for at least 14 days, starting on the day of entering into the agreement.

 

6. To exercise his right of withdrawal, the consumer will follow the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur with the offer and/or at the latest upon delivery.

Article 7 - Costs in case of withdrawal


1. If the consumer exercises his right of withdrawal, a maximum of the costs of return will be borne by him.

 

2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than within 14 days after cancellation. This is subject to the condition that the product has already been received back by the online retailer or that conclusive proof of complete return can be provided.

 

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal


1. The entrepreneur can exclude the consumer's right of withdrawal for products as described in paragraphs 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time before concluding the agreement.

 

2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:

a. which have been created by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications;
b. for hygienic products of which the consumer has broken the seal.

 

3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:

a. regarding accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be performed on a certain date or during a certain period;
b. the delivery of which has started with the express consent of the consumer before the cooling-off period has expired;
c. concerning betting and lotteries.

 

Article 9 - The price1.

During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services with variable prices, the prices of which are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This liability to fluctuations and the fact that any prices stated are target prices are stated in the offer.

3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of legal regulations or provisions.

4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
a. these are the result of legal regulations or provisions; or
b. the consumer has the right to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.

5. The products offered in the range of services prices mentioned include VAT.

6. All prices are subject to printing and typographical errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typographical errors. In the event of printing and typographical errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product at the incorrect price.

 

Article 10 - Conformity and Warranty
1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal requirements existing on the date of the conclusion of the agreement. provisions and/or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur under the agreement.

3. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to the entrepreneur in writing within X days/weeks after delivery. Products must be returned in the original packaging and in new condition.

4. The entrepreneur's warranty period corresponds to the manufacturer's warranty period. However, the entrepreneur is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products.

 

5. The warranty does not apply if:

o The consumer has repaired and/or edited the delivered products himself or has had them repaired and/or edited by third parties;

o The delivered products have been exposed to abnormal conditions or have otherwise been treated carelessly or are contrary to the instructions of the entrepreneur and/or on the packaging;

o The defect is wholly or partly the result of regulations that the government has imposed or will impose with regard to the nature or quality of the materials used.

 

Article 11 - Delivery and execution
1. The entrepreneur will exercise the utmost care when receiving and executing orders for products and when assessing applications for the provision of services.

2. The place of delivery is the address that the consumer has communicated to the company.

3. Taking into account what is stated in paragraph 4 of this article, the company will execute accepted orders expeditiously, but no later than within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period. If delivery is delayed, or if an order cannot be fulfilled or can only be partially fulfilled, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs. The consumer is not entitled to compensation.

4. All delivery times are indicative. The consumer cannot derive any rights from any stated periods. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.

5. In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the amount paid by the consumer as soon as possible, but no later than within 14 days after dissolution.

6. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will make every effort to make a replacement item available. No later than upon delivery, it will be stated in a clear and understandable manner that a replacement item will be delivered. For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The costs of any return shipment are borne by the entrepreneur.

7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

 

Article 12 - Duration transactions: duration, cancellation and extension
Termination
1. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services at any time, taking into account the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.

2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a fixed period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services at any time towards the end of the fixed duration, taking into account the agreed cancellation rules and a notice period. of a maximum of one month.

 

3. The consumer can do the aforementioned agreements:

o cancel at any time and are not limited to cancellation at a certain time or in a certain period;

o at least cancel in the same manner as they were entered into by him;

o always cancel with the same notice period as the entrepreneur has agreed for himself.
Extension

 

4. An agreement that has been entered into for a specific period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly extended or renewed for a specific period.

5. Notwithstanding the previous paragraph, an agreement that has been entered into for a fixed period and that extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly extended for a fixed period of up to three months, if the consumer extended it. may terminate the agreement at the end of the extension with a notice period of no more than one month.

6. An agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly extended for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month and a notice period of a maximum of three months if the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.

7. A limited-term agreement for the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines for introductory purposes (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.
Duration

8. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may terminate the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness dictate against termination before the end of the agreed duration. to postpone.

 

Article 13 - Payment


1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid within 7 working days after the commencement of the reflection period referred to in Article 6, paragraph 1. In the case of an agreement to provide a service, this shall period after the consumer has received confirmation of the agreement.

 

2. The consumer has the obligation to immediately report any inaccuracies in payment details provided or stated to the entrepreneur.

 

3. In the event of non-payment by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs communicated to the consumer in advance.

Article 14 - Complaints procedure


1. The entrepreneur has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.

 

2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within 7 days after the consumer has discovered the defects.

 

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will respond within 14 days with an acknowledgment of receipt and an indication of when the consumer can expect a more detailed answer.

 

4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.

 

5. Complaints that cannot be resolved by mutual agreement, the consumer should contact Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), which will mediate free of charge. If a solution is not yet found, the consumer has the option to have his complaint handled by Stichting GeschilOnline, the decision is binding and both the entrepreneur and the consumer agree to this binding decision. Submitting a dispute to this dispute committee involves costs that the consumer must pay to the relevant committee.

 

6. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.

 

7. If a complaint is found to be justified by the entrepreneur, the entrepreneur will, at his option, replace or repair the delivered products free of charge.

 

Article 15 - Disputes
1. Agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law. Even if the consumer lives abroad.

2. The Vienna Sales Convention does not apply.

 

Article 16 - Additional or deviating provisions
Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier.